Lidmaatschap

Iedere man van 21 jaar of ouder kan lid worden van onze loge. Mocht U belangstelling hebben of hebben gekregen voor de vrijmetselarij dan is er bij de website van de Orde van Vrijmetselaren voldoende informatie te vinden. Mocht u zich aanmelden voor de loge in Roermond, dan kan dit door een verzoek te zenden aan de logevoorlichter info.loge252@vrijmetselarij.nl. U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de loge. Indien u zich wilt aanmelden voor het lidmaatschap van de vrijmetselarij moet u rekening houden met een instroomperiode van 3 tot 6 maanden. Tijdens deze periode vindt samen met de loge een onderzoek plaats over hoe u in het leven staat. Het doel hiervan is te onderzoeken of het lidmaatschap voor u, maar ook voor de loge, succesvol zal kunnen zijn.

Beginselverklaring

De orde van vrijmetselaren heeft in de loop der tijden steeds in haar wetgeving een beschrijving opgenomen waarin wordt aangegeven wat het meest kenmerkende dient te zijn van de vrijmetselaar en de betekenis van zijn lidmaatschap van de orde. Het eerste artikel luidt als volgt:

Artikel 1.1. De vrijmetselaar

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt dàt wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als opperbouwmeester des heelals. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.